Fondation Franz Weber, Bern
Stiftung Helveta Nostra, Bern
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Bern
Stiftung Pro Artenvielfalt, Basel
WWF Region Basel